Thierry Baudet
is tegen de Europese Unie, tegen Juncker, Timmermans en Verhofstadt, tegen een Europees
leger. Hij ziet de nationale soevereiniteit te grabbel gegooid in het stelsel
van die Unie. Hij ziet niets in klimaatpolitiek, statiegeld op plastic flessen
is onzin. Het is een greep uit wat hij zo nu en dan en ook weer gisteren in het
programma Jinek op teevee te berde bracht. Hij werd bijgestaan door Derk Jan
Eppink, een voormalige Europarlementariër, die de Europese Unie ook niet ziet
zitten.
In zijn boek De aanval op de natiestaat ziet Baudet
de Europese Unie als een gevaar voor de Europese cultuur, vooral door het aan
de afzonderlijke landen opgedrongen immigratiebeleid. Het is waar dat een
vreemde cultuur hier kon binnendringen, gebruik makende van ons grondrecht op
godsdienstvrijheid, wat een bom legt onder onze beschaving, omdat die vreemde
cultuur dat juist wil bestrijden. Derk Jan Eppink meent dan dat onze godsdienstvrijheid
geweld wordt aangedaan. Hij had beter kunnen zeggen dat daar misbruik van gemaakt
wordt.
Het is de vraag echter
of dat alles niet zou zijn gebeurd zonder de Europese Unie. Het immigratiebeleid
is ook door nationale politici verkeerd
beoordeeld, uit naïviteit over wat men binnen haalde, door andere duistere
motieven die onderhuids bij politici leven, die zij niet aan de openbaarheid
prijs geven en waar de nietsvermoedende burger nooit achterkomt. Het is
begonnen met de gastarbeiders, door het misbruik van de sociale voorzieningen waardoor
de industrie geen arbeiders meer kon krijgen. Daarna het vluchtelingenbeleid waardoor
ondanks alle bewijzen voor mensensmokkel politici het land lieten volstromen
met zogenaamde vluchtelingen.
Thierry Baudet
ziet dat als een gevolg van de Europse Unie. Dat is niet waar. Ook zonder de
Europese Unie zou dat gebeurd zijn. Het was de tijdgeest van het zogenaamde correcte
denken dat door Europa waaide, waarin geschermd werd met mensenrechten waarmee
op grote schaal gegrossierd werd en waarschuwingen voor inbreuken op de eigen
cultuur werden afgedaan als fascistoïde. Het was en is een verkeerd geloof in
de mogelijkheden van de mens, alsof de zegeningen van de West-Europese rechtsstaat
tot ieders verbeelding spreken.
Thierry Baudet heeft gelijk dat de huidige Europese
instellingen ondemocratisch zijn. In theorie kan men het tegendeel volhouden,
maar de indirectheid van die beweerdelijke democratie heeft eerder tot gevolg
dat de bewindsman van het collectieve gedachtegoed vervreemdt dan dat hij er
naar handelt. Een Raad van Europa, een Europese Commissie, een Europees Parlement,
een Europees Hof, het zijn instellingen die in de verste verte niet voldoen aan
het door Montesquieu geschapen stelsel van de trias politica, wat de werkelijke grondslag is van onze democratie. Het is waar, de Europese
Unie is niet democratisch. Het kent geen rechtstreekse verkiezingen van hen die
aan het roer zitten. Het is verzand in een bureaucratisch stelsel dat gemakkelijk
kan ontsporen, door zich niet te hoeven verantwoorden tegenover de burger, zoals
dat bij nationale verkiezingen wel het geval is.
Maar de aanval van
Baudet op Verhofstadt begrijp ik niet. Die zit in het Europese parlement, die wil
een Verenigde Staten van Europa, waarvan ik aanneem dat hem daarbij het model van
de Verenigde Staten van Amerika voor ogen staat. Dat Amerikaanse model is buitengewoon
democratisch, veel democratischer dan onze Europese nationale stelsels. Zijn afkeer
van Timmermans en Juncker begrijp ik beter. Hij ziet die als apparatsjiks, hoge
ambtenaren in de Sovjet Unie die daar in feite de dienst uitmaakten.
Thierry Baudet speelt
in op het nationale ongenoegen. Voor de houdbaarheid van zijn gedachtegoed zou ik
hem de raad willen geven nog eens goed na te denken waar hij het over heeft. Als
hij echt geen windmolen- en zonnepanelenparken wil moet hij inzetten op rantsoenering
van klimaatbedervende artikelen in plaats van het klimaatbederf te ontkennen, waarmee
hij zich slechts schaart bij de mens die gelooft dat de aarde plat is.