Blog Image

Celeste Lupus

Over dit weblog

Celeste Lupus schrijft over: literatuur, politiek, filosofie, recht, economie en wetenschap.

Een islamitische school

Politiek Posted on Wed, July 17, 2019 16:53:37

Van de minister moet in de gemeente Westland een
islamitische school komen. Dit op grond van een uitspraak van de Raad van State,
gebaseerd op artikel 23 lid 7 van de Grondwet, inhoudende het recht van het
bijzonder onderwijs op bekostiging op gelijke voet met het openbaar onderwijs. De
gemeenteraad van de gemeente Westland verzet zich hiertegen.
In de uitzending Nieuwsuur op de teevee gisteren kwam een
professor uitleggen dat de gemeenteraad hier geen zeggenschap over heeft, dat
heeft de minister van onderwijs. De professor liet wel doorschemeren dat hier
een probleem ligt, het voldoen aan de burgerschapsplicht die men als
Nederlander heeft. De problemen met het Haga lyceum in Amsterdam herinnert men zich,
die spreken boekdelen. Het onderwijs daar voldoet er niet aan, het bestuur
weigert op te stappen en wordt daarin gesteund door de (islamitische) ouders. Toch moet de overheid voor dat onwelgevallige onderwijs
met geld over de brug komen.
Een Amsterdamse wethouder kwam eerder in Nieuwsuur uitleggen
dat het bestuur van het Haga lyceum moet opstappen, maar dat Amsterdam wel een
islamitische school nodig heeft. Waarom Amsterdam een islamitische school nodig
heeft werd niet uitgelegd. Kennelijk sprak dat voor deze wethouder als vanzelf.

Voor mij spreekt dat niet vanzelf. Nergens ligt vast wat
godsdienst eigenlijk is. Artikel 23 lid 7 van de Grondwet geeft vrijheid van
onderwijs op basis van een godsdienstige overtuiging zonder dat aan
kwalitatieve normen te onderwerpen. Bij bestuurder en wetgever blijft de
overtuiging leven dat godsdienst, in het bijzonder de islam, te verenigen is
met westerse democratische beginselen.
Het is interessant na te gaan wat godsdienst eigenlijk is.
Een wettelijke definitie ontbreekt. Ook theologen weten er geen raad mee. De
etymologie verklaart godsdienst als het persoonlijk geloof in een niet zinnelijk
waarneembare macht van wie hij zich afhankelijk voelt voor het vinden van zijn
heil, zijn welbevinden, zijn geluk. In die omschrijving is godsdienst een louter persoonlijke erkenning van een
buitenzinnelijke macht en niet een onderwerping aan een wereldse gemeenschap.

Maar de vijf pijlers van de islam zijn allereerst de
getuigenis van het geloof, dat wil zeggen men moet ervoor uitkomen dat men
gelooft, als tweede de vijf dagelijkse openlijke gemeenschappelijke gebeden geknield
met het gezicht naar Mekka met het opsommen van uit het hoofd geleerde teksten,
als derde het vasten tijdens de ramadan, als vierde een kerkbelasting en als
vijfde de pelgrimstocht naar Mekka. Zelfs als men alleen maar de eerste pijler
neemt, de openlijk uit te spreken getuigenis van Allah la il Allah, Mohammed rasoel Allah, ofwel er is maar één god
en Mohammed is zijn profeet, ook dan kan
men niet spreken van een godsdienst omdat de louter persoonlijke erkenning van
een buitenzinnelijke macht ontbreekt en in plaats daarvan het behoren tot een
wereldlijke islamitische gemeenschap een absolute voorwaarde is.
Het ontbreken van een wettelijke definitie is funest. Vooral
omdat die wettelijke vrijheid van godsdienst inhoudt een erkenning door de overheid
van de geloofsbelijdenis. Voor de moskeeganger versterkt dat het geloof in de onfeilbaarheid
van wat er geleerd wordt, ook al staat dat haaks op de westerse cultuur, zo moeizaam
opgebouwd na eeuwen strijd.

Wanneer komt men tot het inzicht dat men zich met die godsdienstvrijheid
in eigen voet schiet? Men leze hierover mijn boek Europa’s ondergang, uitgebracht bij Uitgeverij Aspekt te Soesterberg
onder ISBN nummer 978-94-6338-579-4.Politiek en cultuur

Politiek Posted on Thu, May 23, 2019 17:21:22

CULTUUR EN POLITIEK

In de politiek is cultuur altijd een ondergeschoven kind
gebleven. Het werd gezien als een speeltje van de elite waar de gewone man niets
mee op had. Dat schijnt nu toch te veranderen. Gelovige mensen herkennen in
Forum voor Democratie iets dat hen ter harte gaat, terwijl die partij geen
geloofsrichting aanhangt. Dat ging mij door het hoofd tijdens het televisiedebat
gisteren tussen Baudet en Rutte. In de verkiezingen gaat het vooral om klimaat,
economie, immigratie en veiligheid. Cultuur blijft een stiefkind. Maar niet bij
Baudet. Hij beseft als één van de weinige politici dat in ons welvarende land het
welzijn voor het overgrote deel bepaald wordt door cultuur. Gelet op het
overgewicht van een groot deel van de bevolking, vooral onder laag opgeleiden,
kan niet langer volgehouden worden dat het hen mankeert aan materiële zaken.
Dat men zich toch vaak niet prettig voelt zal komen door iets anders. Dat gemis
aan cultuur, dat langzaam maar zeker ook in brede kring gevoeld wordt, zal het
succes van Thierry Baudet verklaren, die in vroeger tijden misschien als een
wereldvreemde kamergeleerde weggezet kon worden, waarvoor Rutte hem in het
debat ook probeerde te slijten, maar nu niet meer.

Dank zij Baudet krijgt de politiek toch te maken met dat
verschijnsel, dank zij, of minder ironisch, als gevolg van de immigratie. En ik
moest ook denken aan die uitzending van Pauw eergisteren waar een jonge
schrijver van Turkse afkomst te gast was. Hij heette Eus en zou het boekenweek
essay schrijven. Ik herinnerde mij hem door een boek van mijn kleinzoon, waaruit
ik een paar hoofdstukken had gelezen. Het was een autografisch boek van Eus
over zijn jeugd in Deventer waar hij geboren is, wat ik met hem gemeen heb. In
zijn boek schrijft Eus over de Turkse immigrantencultuur daar. Het is weinig
verheffend, de vader voert niets uit, heeft nooit gewerkt, is vaak bezopen en
leeft van de bijstand. Eus gaat vaak met het gezin op familiebezoek naar
Turkije, ziet de verschillen en heeft een vernietigend oordeel over de
toegevoegde waarde van immigranten aan de Nederlandse samenleving. Eus heeft weinig
op met Kader Abdolah, die het Huis van de Moskee schreef, naar ik begrijp een
verheerlijking van de islamitische cultuur. Eus vertelde verder dat hij in de Nederlandse
literatuur een controversieel geluid miste, zoals vroeger bij schrijvers als Jan
Cremer en Gerard van het Reve het geval was. Wat in de uitzending recht gezet had
moeten worden, helaas uit de weg werd gegaan, was dat zoiets ligt aan de commerciële
uitgeverij, niet aan de schrijvers.

Aan diezelfde tafel bij Pauw zat ook de socialistisch voorman
Lodewijk Asscher, die verlekkerd toekeek hoe een jonge allochtoonse schrijver
de Nederlandse cultuur had weten te verrijken. Het alom geroemde aforisme van
onze grote vaderlandse filosoof Johan Cruijff ging mij door het hoofd, die had gezegd:
elk nadeel hep ze voordeel. En
inderdaad, ik moest het Asscher nageven, Eus sloot aan bij die oude Hollandse
nuchterheid, die niets op had met een cultuur om niemand voor het hoofd te hoeven
stoten, maar in plaats daarvan wel een dolk in de rug.Het verschijnsel Thierry Baudet

Politiek Posted on Thu, April 11, 2019 16:09:16

Thierry Baudet
is tegen de Europese Unie, tegen Juncker, Timmermans en Verhofstadt, tegen een Europees
leger. Hij ziet de nationale soevereiniteit te grabbel gegooid in het stelsel
van die Unie. Hij ziet niets in klimaatpolitiek, statiegeld op plastic flessen
is onzin. Het is een greep uit wat hij zo nu en dan en ook weer gisteren in het
programma Jinek op teevee te berde bracht. Hij werd bijgestaan door Derk Jan
Eppink, een voormalige Europarlementariër, die de Europese Unie ook niet ziet
zitten.
In zijn boek De aanval op de natiestaat ziet Baudet
de Europese Unie als een gevaar voor de Europese cultuur, vooral door het aan
de afzonderlijke landen opgedrongen immigratiebeleid. Het is waar dat een
vreemde cultuur hier kon binnendringen, gebruik makende van ons grondrecht op
godsdienstvrijheid, wat een bom legt onder onze beschaving, omdat die vreemde
cultuur dat juist wil bestrijden. Derk Jan Eppink meent dan dat onze godsdienstvrijheid
geweld wordt aangedaan. Hij had beter kunnen zeggen dat daar misbruik van gemaakt
wordt.
Het is de vraag echter
of dat alles niet zou zijn gebeurd zonder de Europese Unie. Het immigratiebeleid
is ook door nationale politici verkeerd
beoordeeld, uit naïviteit over wat men binnen haalde, door andere duistere
motieven die onderhuids bij politici leven, die zij niet aan de openbaarheid
prijs geven en waar de nietsvermoedende burger nooit achterkomt. Het is
begonnen met de gastarbeiders, door het misbruik van de sociale voorzieningen waardoor
de industrie geen arbeiders meer kon krijgen. Daarna het vluchtelingenbeleid waardoor
ondanks alle bewijzen voor mensensmokkel politici het land lieten volstromen
met zogenaamde vluchtelingen.
Thierry Baudet
ziet dat als een gevolg van de Europse Unie. Dat is niet waar. Ook zonder de
Europese Unie zou dat gebeurd zijn. Het was de tijdgeest van het zogenaamde correcte
denken dat door Europa waaide, waarin geschermd werd met mensenrechten waarmee
op grote schaal gegrossierd werd en waarschuwingen voor inbreuken op de eigen
cultuur werden afgedaan als fascistoïde. Het was en is een verkeerd geloof in
de mogelijkheden van de mens, alsof de zegeningen van de West-Europese rechtsstaat
tot ieders verbeelding spreken.
Thierry Baudet heeft gelijk dat de huidige Europese
instellingen ondemocratisch zijn. In theorie kan men het tegendeel volhouden,
maar de indirectheid van die beweerdelijke democratie heeft eerder tot gevolg
dat de bewindsman van het collectieve gedachtegoed vervreemdt dan dat hij er
naar handelt. Een Raad van Europa, een Europese Commissie, een Europees Parlement,
een Europees Hof, het zijn instellingen die in de verste verte niet voldoen aan
het door Montesquieu geschapen stelsel van de trias politica, wat de werkelijke grondslag is van onze democratie. Het is waar, de Europese
Unie is niet democratisch. Het kent geen rechtstreekse verkiezingen van hen die
aan het roer zitten. Het is verzand in een bureaucratisch stelsel dat gemakkelijk
kan ontsporen, door zich niet te hoeven verantwoorden tegenover de burger, zoals
dat bij nationale verkiezingen wel het geval is.
Maar de aanval van
Baudet op Verhofstadt begrijp ik niet. Die zit in het Europese parlement, die wil
een Verenigde Staten van Europa, waarvan ik aanneem dat hem daarbij het model van
de Verenigde Staten van Amerika voor ogen staat. Dat Amerikaanse model is buitengewoon
democratisch, veel democratischer dan onze Europese nationale stelsels. Zijn afkeer
van Timmermans en Juncker begrijp ik beter. Hij ziet die als apparatsjiks, hoge
ambtenaren in de Sovjet Unie die daar in feite de dienst uitmaakten.
Thierry Baudet speelt
in op het nationale ongenoegen. Voor de houdbaarheid van zijn gedachtegoed zou ik
hem de raad willen geven nog eens goed na te denken waar hij het over heeft. Als
hij echt geen windmolen- en zonnepanelenparken wil moet hij inzetten op rantsoenering
van klimaatbedervende artikelen in plaats van het klimaatbederf te ontkennen, waarmee
hij zich slechts schaart bij de mens die gelooft dat de aarde plat is.Referendum

Politiek Posted on Thu, March 28, 2019 16:47:42

VOLKSRAADPLEGING OF REFERENDUM

Is een referendum wenselijk of niet? Wat is het
eigenlijk? Het wordt verdedigd om de kiezer meer inspraak te geven. Maar het is
iets anders dan de gekozen burgemeester, of zoals in de Verenigde Staten de
gekozen rechter, openbare aanklager en politiecommissaris. Een referendum kan
over ieder geschilpunt gaan, te bepalen door de verzoekers zelf. D’66 wilde het
indertijd, misschien nu niet meer als je het zwalkende beleid van die partij
bekijkt. Forum voor Democratie heeft het als pijler van zijn politieke
programma gemaakt. De VVD, met name bij monde van Hans Wiegel, is mordicus
tegen. Het raadgevend referendum heeft het maar kort uitgehouden, werd na de
uitslag over het associatieverdrag met Oekraïne schielijk weer ingetrokken. In
het Verenigd Koninkrijk levert het referendum over de Brexit verhitte
discussies op.
Is het wenselijk van iemand een oordeel te vragen die
niet kan overzien wat de gevolgen zijn? Ik zou daarom zeggen dat het middel
alleen geschikt is als het over duidelijke kwesties gaat. Bijvoorbeeld over het
koningschap. Dat instituut dient alleen de roddelbladen. Bij abortus ligt het veel
moeilijker. Beseffen de mensen wel waar het over gaat? Wordt men niet
gemanipuleerd door kerkvaders die leven in de duistere middeleeuwen, die volgelingen
bedreigen met hel en verdoemenis als hun gezag niet aanvaard wordt en zo ingrijpen
in het persoonlijke leven van de enkeling?
Naar mijn mening kan een referendum alleen verdedigd
worden als de uitslag door het overgrote deel van de bevolking gedeeld kan worden.
Daaraan voldoet noch het Brexit referendum, noch het Oekraïne referendum. Als er
geen hoge opkomstdrempel, gecombineerd met een duidelijke gekwalificeerde
meerderheid vereist wordt leidt een referendum tot niets. De onvrede blijft, kan
tot verdere verdeeldheid leiden, tot meer onrust, zoals het Brexit referendum
te zien geeft. In de meeste gevallen zal daarom een referendum niet
nodig zijn, want er zal dan in het algemeen al een stilzwijgende consensus over
het betreffende onderwerp bestaan. Het referendum heeft alleen zin als het volk
zich daarmee kan keren tegen een falend bestuur, een falende volksvertegenwoordiging.
In het Verenigd Koninkrijk zien we met het Brexit referendum
de kwalijke gevolgen. Meer dan vijf miljoen mensen tekenen een petitie om een
tweede referendum, dat wordt geweigerd omdat dan de democratie geweld aangedaan
zou worden. En dat terwijl het algemeen aanvaard is dat de koper van consumentengoederen
een bedenktijd wordt gegund om hem te beschermen tegen een overijlde beslissing.
De uitslag van het Brexit referendum is het gevolg van het
immigratieprobleem, de bescherming van de grens tegen gelukzoekers. Het is zonder
meer waar dat wat dat betreft de Europese Unie een risico vormt. Het is onbegrijpelijk
dat de verdediging van de landsgrenzen een nationale aangelegenheid is, die lek geschoten
wordt door een Europees immigratiebeleid. Open grenzen zijn prachtig, maar alleen
onder bepaalde voorwaarden, zoals een effectief Europees leger dat kan optreden
tegen ongewenste vreemdelingen. Dat Europese leger is er niet. Wel een Bolkestein
directief waardoor een Roemeense schoenlapper met een dubieus diploma kan concurreren
met zijn Franse collega die de waarde van zijn opleiding in rook ziet opgaan.
Er is dus veel mis met die Europese Unie. Nimmer is nagedacht
over de voorwaarden waaronder dat beoogde economische model kan functioneren zonder
bijverschijnselen waardoor het kind met het badwater weggegooid wordt. Ik zou daarom
zeggen laten we sleutelen aan die Europese Unie om ons de narigheden van een referendum
te besparen.UTRECHT

Politiek Posted on Tue, March 19, 2019 14:23:03

De aanslag in de tram in Utrecht gisteren maandag 18
maart 2019 riep verkrampte reacties op. In Pauw en Jinek op de teevee gisteren
reageerde Frits Wester verontwaardigd op de reactie van Thierry Baudet, die een
verband legde met de immigratie. Als een geboren Drent zoiets gedaan had zou de
wereld er niet bol van hebben gestaan. De aanslagpleger was een doodgewone
crimineel, zo moeten wij Frits Wester begrijpen. Een woordvoerster van het
openbaar ministerie was genuanceerder. Volgens haar kan een terroristische daad
een samenloop zijn van louter crimineel gedrag en terroristisch oogmerk.

Het probleem met zulke discussies is dat men weigert het
wezen van de zaak te zien. Er wordt stilzwijgend van uitgegaan dat de normen
van onze westerse samenleving gedeeld worden door weldenkende immigranten. Dat
is niet zo. De westerse en oosterse culturen verschillen volledig. Het is maar
heel weinigen gegeven zich los te maken van hun eigen achtergrond en die te
verloochenen. Zelfs een weldenkende burgemeester Aboutaleb van Rotterdam kan
dat niet. Hij weigert de ideologie die tot nine
eleven
heeft geleid te veroordelen, omdat het hun geloof is. Ook hij zou de
sharia ingevoerd willen hebben, keurt het alleen af omdat er in het westen geen
draagvlak voor is.

Zo loopt men voortdurend achter de feiten aan. Minister-President Mark Rutte, de burgemeester van Amsterdam Halsema zijn verbaasd dat de
ouders van leerlingen op die islamitische school in Amsterdam, het Haga Lyceum,
het bestuur niet weg willen hebben terwijl dat bestuur lak heeft aan onze
grondwet.

Wij moeten onder ogen durven zien dat er met de immigratie
een monster is geschapen. Door van immigranten integratie te verlangen wordt er
tegelijkertijd een al dan niet ondergrondse haat tegen het westen geschapen
omdat daarmee voor de immigrant zijn eigen normen en waarden worden miskend. Prof.
Pinto heeft in zijn boek De piramide van
Pinto
een poging gedaan de ware aard van de immigrant te onderkennen, of
hij werkelijk bereid is westerse normen en waarden te aanvaarden. Echter het
kwaad is al geschied en ik zie ook niet direct een oplossing hoe dat te
keren.

Er is nog een ander probleem. Dat is dat de gevestigde
politiek de gemaakte fouten niet wil of kan erkennen en halsstarrig blijft geloven
in het eigen gelijk, dat integratie de oplossing is en dat het ook kan. Iedere
criticus wordt bestempeld als racist en zo gooit men olie op het extremistische
vuur.

Ine Veen schreef een boek over de moord op Pim Fortuijn, volgens
haar een complot van de gevestigde elite. Het is inderdaad ongelooflijk dat zijn
moordenaar al na twaalf jaar weer vrij kon rondlopen en wellicht een uitkering geniet
van uw belastinggeld.

Ik had vannacht een nare droom, dat Thierry Baudet hetzelfde
kan overkomen.Vooruitzichten

Politiek Posted on Thu, January 03, 2019 16:05:58

Het is gebruikelijk bij het begin van het nieuwe jaar elkaar voorspoed
en gezondheid te wensen en aan het einde daarvan vast te stellen dat daar
weinig van terecht is gekomen.

Deze zwartgallige ontboezeming van een
azijnpisser ontstaat bij de herinnering aan wat er de afgelopen zestig jaar is
voorgevallen op wat nu toch wel het belangrijkste onderwerp is geworden, al
willen velen daar weinig van weten. De rampspoed moet eerst over ons komen om dan met
ontzetting vast te stellen dat het gedaan is met het lieve leven.
Hier in
Frankrijk zie je gele hesjes met spandoeken als Je m’en fou des ordonnances, je veux vivre! Oftewel Ik heb schijt aan die regels, ik wil leven!
Ziehier ons vooruitzicht. De club van Rome voorspelde al lang geleden een
angstwekkend scenario, dat werd en wordt weggelachen. Die opstand van de gele
hesjes komt voort uit de weigering offers te brengen. Wat telt is de pouvoir d’achat, de koopkracht, het
andere niet. Ook regeringen, economen hebben daar schijt aan. Voor hen telt
slechts de groei, om daar hun tekorten mee te financieren, terwijl het
een negatieve wissel op de toekomst is en de groei het klimaat verder vervuilt.
En nu moet er plotseling geld op tafel komen om de
klimaatdoelstellingen te halen. Daar heeft niemand zin in. Iedereen wijst naar
een ander die het offer moet brengen. Laat het bedrijfsleven het maar betalen.
Daar is veel voor te zeggen, vooral wat betreft de vervuilende industrie, de
vervuiler moet betalen. Dat lijkt mooi, maar werkt alleen maar als de burger
zelf de broekriem aantrekt. Door geen vervuilende producten te kopen. Door niet
in opstand te komen tegen verhogende belastingen die de vervuilende producten
duurder maken. Ook voor de niet vervuilende industrie geldt dat het afromen van winsten ook de eenvoudige burger zal raken. Er zal minder dividend
uitgekeerd worden aan pensioenfondsen.
Terzijde, dat niet doorgaan van de
afschaffing van de dividendbelasting blijft toch een vuiltje. Die twee miljard
gaan nu niet naar Nederland, maar naar de Britten die Unilever niet hebben
laten gaan. Dus, Lilianne Marijnissen en Jesse Klaver of toch Schoppen, hadden
jullie niet beter kunnen nadenken? Waarschijnlijk niet, want ze schijnen geen benul
te hebben van de bedrieglijke waarde van het geld.
Terug naar die andere ellende. Naar Den Uyl en het
energiebeleid. Die was in de jaren zestig van de vorige eeuw minister van
Economische Zaken en van 1974 tot 1978 minister president. Hij wilde zo snel
mogelijk het aardgas uit de grond hebben om daar leuke dingen mee te kunnen
doen. Zijn nachtmerrie was een nieuwe technologie die het aardgas overbodig zou
maken. Het geld lag dan niet meer voor het oprapen. Dus niet investeren in een
leefbare toekomst, potverteren maar. Nu dat alsnog moet zijn de rapen gaar. Die
huizen in Groningen staan op instorten en de zeespiegel stijgt verder.

Ik wens u het allerbeste, weet niet of u daar blij mee bent.Staatsmansschap

Politiek Posted on Sun, December 09, 2018 17:34:44

Toespraak
Emmanuel Macron tot het Franse volk

Landgenoten,
Mes chers compatriotes,

Jullie willen meer geld. Dat is gemakkelijk, we drukken
gewoon wat bij. Maar jullie willen ook nog wat anders en dat is meer koopkracht,
plus de pouvoir d’achat. Jullie willen meer krijgen voor hetzelfde geld.
Dat is lastiger, want als ik jullie meer geld geef gaan de prijzen omhoog. Ik
kan wel een wet maken dat de prijzen niet omhoog mogen, maar dan worden we leeg
gekocht door het buitenland en dan hebben jullie helemaal niets meer. Dus met
geld gaat het niet.

Laten we wat anders proberen. We betalen jullie met onze
bezittingen. Daar kunnen jullie niets op tegen hebben. Want dan zijn jullie
meteen van die rijke stinkerds af. Dan zijn jullie de baas, kunnen jullie met
die fabrieken, kastelen en wat niet al doen wat je wilt. Je hebt het dan
helemaal voor het zeggen, in eigen hand om die koopkracht op peil te houden. Er
zit wel een risicootje aan, want je kunt ook failliet gaan en dan heb je
helemaal niets meer, ook geen koopkracht. Ja, dat is sneu, maar het is niet
anders.

Maar goed, ik neem aan dat jullie je best zullen doen om
die koopkracht op peil te houden. Er zit alleen weer een vervelend dingetje
aan. Met die 35-urige werkweek hou je die koopkracht niet op peil. Het is dus
flink aanpoten geblazen. Ik zag één van jullie op de teevee, een hele kalme
man. Hij zag er helemaal niet vermoeid uit. Hij zou zo van vakantie terug
gekomen kunnen zijn. Hij protesteerde, zonder de boel aan diggelen te gooien.
Kijk, daar heb ik nou respect voor. Dat is nog eens zelfbeheersing. Maar hij
protesteerde wel. want hij verdiende maar 800 euro in de maand. Waarom hij zo weinig
verdiende vertelde hij niet.
Maar die 800 euro kan natuurlijk helemaal niet. Ik
verdien veel meer. Ik zou hem best mijn baantje willen geven, want hij verdient
meer. Dan slaan we twee vliegen in één klap. Jullie zijn van mij af en jullie hebben
het zelf voor het zeggen. Je moet dan wel zelf zorgen dat die huursubsidie van
jullie en meer van die hebbedingetjes in stand blijven. Ik noem die
ziekenhuizen en de hele verder rataplan er maar niet bij, maar dat begrijp je
zelf wel. Staken is natuurlijk helemaal van de zotte, is er niet meer bij. Jammer,
maar toch. Als je de boel in diggelen gooit komt het voor eigen rekening.

Even goede vrienden. Ik laat het aan jullie over.Opstand der horden

Politiek Posted on Fri, December 07, 2018 13:43:50

Het volk was redeloos, de regering radeloos, het land
reddeloos. Dat was het volksgezegde in Nederland in het rampjaar 1672. Zo lijkt
het in Frankrijk heden ten dage. De gele hesjes zijn een bedreiging voor de
republiek. De vonk kan overslaan naar politie en leger en dan is het land
stuurloos, beland in anarchie. Het verstand regeert niet meer. Kortzichtigheid
is troef. Er is geen debat. Opstandelingen hebben geen leider, geen plan
behalve het eigen belang. Vanwege de klimaatverandering zullen offers gebracht
moeten worden. In een acute oorlogssituatie is die bereidheid er misschien.
Toch in de jaren dertig toen aartsvijand Duitsland zich bewapende deden socialistische
leiders onder Léon Blum of er niets aan de hand was.

Nu zien de klimatologen de ramp naderen. Maar het volk
niet. Noodzakelijke maatregelen om de aarde te redden worden niet begrepen. Donald
Trump lacht in zijn vuistje. Die betweterige Fransman, die hem de les wilde
lezen, komt van een koude kermis thuis.

Kalmte, kalmte, wordt er wanhopig geroepen, laat het
verstand terugkeren. Maar de opstand der horden is daar, om zo het land, hun
eigen rechten, hun zekerheden, zo moeizaam opgebouwd in een sociale
verzorgingsstaat, op het spel te zetten. Wat zullen ze terugkrijgen als de
dampen zijn neergedaald en de puinhopen zichtbaar geworden?

Ook in Nederland worden gele hesjes gevreesd. Zij staan voor
het recht om dat in eigen hand te nemen. Ieder voor zich, allen voor één. Dat
is de leus. Zij lopen voor de natuur uit om de ondergang mogelijk te maken.Next »